Skip to content

Emisná kontrola

Emisná kontrola

Emisnou kontrolou motorového vozidla je kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

Mmeraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:

  • Pravidelnej

Osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

  • Zvláštnej

Osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

  • Administratívnej

Osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu. Emisná kontrola sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.
Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

Hodnotenie stavu vozidla

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo:

  1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
  2. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
  3. Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:

  1. vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
  2. Osvedčenie o emisnej kontrole *,
  3. vyznačená (perforovaná) Kontrolná nálepka *

* – platí za predpokladu, že vozidlo je pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.